Bewindvoering Albra     Disclaimer     Privacy

Bewindvoering Albra

Curatele

Curatele is bedoeld om de financiële en niet financiële belangen te behartigen van meerderjarige personen die daar vanwege hun lichamelijke of psychische toestand of vanwege sociale omstandigheden tijdelijk of voor een langere periode niet toe in staat zijn.


Indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn belangen van vermogensrechtelijke aard, gezondheid en overige niet financiële zaken zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter een curator instellen. De curator verricht werkzaamheden van de mentor en de bewindvoerder. Een curator wordt meestal ingesteld als de belanghebbende nieuwe schulden blijft maken.


De curator zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een beheerrekening op naam van de rechthebbende. De beschikking over deze beheerrekening ligt in handen van de bewindvoerder. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt huishoudgeld overgeboekt op een leefgeldrekening waarover de rechthebbende zelf de beschikkingsbevoegdheid heeft. Daarnaast zorgt de curator onder andere voor begeleiding en toezicht bij medische en overige zorgvragen, zoals mee naar ziekenhuis en overige (dokters)behandelingen gaan. Met dokters en of instanties bespreken of bepaalde behandelingen voor belanghebbende wel of niet nodig / wenselijk zijn. Met periodiek contact tussen curator en belanghebbende houdt de curator toezicht of de niet financiële aspecten van het leven naar behoren gaan.


Curatele is niet bedoeld om schulden te saneren. Indien een rechthebbende schulden heeft zal de curator echter wel trachten via de daarvoor geëigende wegen tot een schuldenregeling te komen.


Instelling van curatele kan worden verzocht door de rechthebbende(e) zelf, de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner en bloedverwanten (in de rechte lijn en in de zijlijn tot de vierde graad). Curatele kan ook worden aangevraagd door een voogd, een curator, een mentor, gemeente, de hulpverlener / hulpverlenende instantie of door het openbaar ministerie.


Meer informatie over curatele kunt u vinden in de brochure Curatele, bewind en mentorschap van het Ministerie van Justitie.