Bewindvoering Albra

Home     Bewindvoering     Tarieven     Aanvraag    Contact

Privacy

Bewindvoering Albra, gevestigd te Almere en Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Bewindvoering A;bra verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bewindvoering Albra verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:


Burgerservicenummer (BSN)

Gezondheid (voor zover van toepassing)

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar


Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bewindvoeringalbra.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bewindvoering Albra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Het afhandelen van uw betalingen

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Bewindvoering Albra verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens

   die wij nodig hebben voor uw  belastingaangifte, gemeente zaken, zorgverzekering etc.


Geautomatiseerde besluitvorming

Bewindvoering Albra neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bewindvoering Albra) tussen zit. Bewindvoering Albra gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Onview. Onview gebruiken als financieel systeem om alle inkomsten, uitgave en schulden in vast te leggen. Tevens is dit ons programma om de jaarlijkse verslagen voor de rechtbank te maken.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wat volgens de wet en of praktisch strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan één jaar na het laatste contact, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of - in het geval van bewindvoering, mentorschap of curatele - wij niet door de kantonrechter tot bewindvoerder, mentor of curator zijn benoemd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Bewindvoering Albra deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bewindvoering Albra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bewindvoering Albra uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming of omdat wij wettelijk verplicht zijn deze informatie te delen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bewindvoering Albra gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technischewerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bewindvoering Albra en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bewindvoeringalbra.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bewindvoering Albra wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bewindvoering Albra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bewindvoeringalbra.nl

Privacy     Disclaimer